باز کردن منو اصلی

۱۳۳۸ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

تشکیل شهر شوط در استان آذربایجان غربی

زادروزهاویرایش

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌هاویرایش