۱۳۵۱ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴

رویدادهاویرایش

تاریخ نامشخص

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

۵ تیرماه سال ۱۳۵۱ درگذشت خواننده بزرگ کرد استاد حسن زیرک