۱۳۵۵ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

بهارویرایش

تابستانویرایش

پاییزویرایش

زمستانویرایش

تاریخ نامعلومویرایش

درگذشت‌هاویرایش

بهارویرایش

تابستانویرایش

پاییزویرایش

زمستانویرایش