۱۳۵۵ (خورشیدی)

سال ۱۳۵۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی، سالی عادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸

رویدادها

زادروزها

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

تاریخ نامعلوم

درگذشت‌ها

بهار

تابستان

پاییز

زمستان