۱۴ (چهارده) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳ و قبل از ۱۵ قرار دارد.

→ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ←
اصلیچهارده
ترتیبیچهاردهمین
تجزیه
اعداد رومیبله
پایه ۲۱٬۱۱۰۲
پایه ۳۱۱۲۳
پایه ۴۳۲۴
پایه ۵۲۴۵
پایه ۶۲۲۶
پایه ۸۱۶۸
پایه ۱۲۱۲۱۲
پایه ۱۶E۱۶
پایه ۲۰E۲۰
پایه ۳۶E۳۶
عربیبله

در علمویرایش

زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "چهار+ از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "چهارده" شده‌است. مانند دوازده که از ترکیب "دو + از + ده" تشکیل شده‌است.

شیمیویرایش