باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • تأسیس سلسلهٔ ایلکانی یا آل جلایر توسط شیخ «حسن بزرگ» (۷۴۰ ق)

زادگانویرایش

  • «محبُّ الدین سرایی» مفسر و فقیه مسلمان (۷۹۰ ق)

درگذشتگانویرایش

  • آیت اللَّه «آقا رحیم ارباب اصفهانی» عالم و فقیه شیعه (۱۳۹۶ ق)
  • آیت اللَّه «سید مرتضی فیروزآبادی» فقیه شیعه (۱۴۱۰ ق)