۱۸، هجدهمین عدد از اعداد طبیعی و نهمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ←
اصلیهجده
ترتیبیهجدهمین
تجزیه۲ × ۳۲
یونانی
ΙΗ´
رومی
XVIII
پایه ۲۱۰۰۱۰۲
پایه ۳۲۰۰۳
پایه ۴۱۰۲۴
پایه ۵۳۳۵
پایه ۶۳۰۶
پایه ۸۲۲۸
پایه ۱۲۱۶۱۲
پایه ۱۶۱۲۱۶
پایه ۲۰I۲۰
پایه ۳۶I۳۶

زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "هشت + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "هجده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده