۱۸، هجدهمین عدد از اعداد طبیعی و نهمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ←
اصلی۱۸
هجده
ترتیبیهجدهم
تجزیه
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۹،۱۸
یونانی
ΙΗ´
رومی
XVIII
پایه ۲۱۰٬۰۱۰۲
پایه ۳۲۰۰۳
پایه ۴۱۰۲۴
پایه ۵۳۳۵
پایه ۶۳۰۶
پایه ۸۲۲۸
پایه ۱۲۱۶۱۲
پایه ۱۶۱۲۱۶
پایه ۲۰I۲۰
پایه ۳۶I۳۶
عربی۱۸


زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "هشت + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "هجده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده