۲۱ به حروف بیست و یک عددی طبیعی است که بعد از ۲۰ و قبل از ۲۲ قرار دارد.

→ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ←
اصلیبیست-یک
ترتیبیبیست و یکمین
تجزیه۳ × ۷
یونانی
ΚΑ´
رومی
XXI
پایه ۲۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۱۰۳
پایه ۴۱۱۱۴
پایه ۵۴۱۵
پایه ۶۳۳۶
پایه ۸۲۵۸
پایه ۱۲۱۹۱۲
پایه ۱۶۱۵۱۶
پایه ۲۰۱۱۲۰
پایه ۳۶L۳۶

ریاضیاتویرایش

علومویرایش

سن ۲۱ سالویرایش