۲۲۳ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۲ و قبل از ۲۲۴ قرار دارد.

→ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ←
اصلیدوصدبیست-سه
ترتیبیدویست و بیست و سومین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۲۳
یونانی
ΣΚΓ´
رومی
CCXXIII
پایه ۲۱۱۰۱۱۱۱۱۲
پایه ۳۲۲۰۲۱۳
پایه ۴۳۱۳۳۴
پایه ۵۱۳۴۳۵
پایه ۶۱۰۱۱۶
پایه ۸۳۳۷۸
پایه ۱۲۱۶۷۱۲
پایه ۱۶DF۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶۷۳۶
فارسی۲۲۳