۲۲۵ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۲۴ و قبل از ۲۲۶ قرار دارد.

→ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ←
اصلیدوصدبیست-پنج
ترتیبیدویست و بیست و پنجمین
تجزیه۳۲×۵۲ '"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΚΕ´
رومی
CCXXV
پایه ۲۱۱۱۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۰۰۳
پایه ۴۳۲۰۱۴
پایه ۵۱۴۰۰۵
پایه ۶۱۰۱۳۶
پایه ۸۳۴۱۸
پایه ۱۲۱۶۹۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶۹۳۶
فارسی۲۲٥

منابعویرایش

استفاده از ابزار آنلاین برای تبدیل اعداد: