۲۵۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴۹ و قبل از ۲۵۱ قرار دارد.

→ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ←
اصلی۲۵۰
ترتیبی۲۵۰م
تجزیه۲ × ۵۳
یونانی
ΣΝ´
رومی
CCL
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۰۰۲۱۳
پایه ۴۳۳۲۲۴
پایه ۵۲۰۰۰۵
پایه ۶۱۰۵۴۶
پایه ۸۳۷۲۸
پایه ۱۲۱۸A۱۲
پایه ۱۶FA۱۶
پایه ۲۰CA۲۰
پایه ۳۶۶Y۳۶
فارسی۲۵۰