۲۵ (عدد)

شانزدهمین عدد دو رقمی است ،مرتبه یکان آن ۵ یکی ومرتبه دهگان آن دارای ۲ ده تایی می باشد ۰عددی است مرکب وبه اعداد ۱،۵و۲۵ قابل شمارش می باشد.

۲۵ به حروف بیست وپنج یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۴ و قبل از ۲۶ قرار دارد.

→ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ←
اصلیبیست-پنج
ترتیبیبیست و پنجمین
تجزیه۵×۵
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۲۵
یونانی
ΚΕ´
رومی
XXV
پایه ۲۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۲۲۱۳
پایه ۴۱۲۱۴
پایه ۵۱۰۰۵
پایه ۶۴۱۶
پایه ۸۳۱۸
پایه ۱۲۲۱۱۲
پایه ۱۶۱۹۱۶
پایه ۲۰۱۵۲۰
پایه ۳۶P۳۶
فارسی۲۵