۲۹۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۸۹ و قبل از ۲۹۱ قرار دارد.

→ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ←
اصلیدوصدنود
ترتیبیدویست و نودمین
تجزیه۲ × ۵ × ۲۹
یونانی
ΣϞ´
رومی
CCXC
پایه ۲۱۰۰۱۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۲۰۲۳
پایه ۴۱۰۲۰۲۴
پایه ۵۲۱۳۰۵
پایه ۶۱۲۰۲۶
پایه ۸۴۴۲۸
پایه ۱۲۲۰۲۱۲
پایه ۱۶۱۲۲۱۶
پایه ۲۰EA۲۰
پایه ۳۶۸۲۳۶
فارسی۲۹۰