۳۰۰ (عدد)

کتاب

۳۰۰ (سیصد یا سه صد) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۹ و قبل از ۳۰۱ قرار دارد. این واژه در ابتدا «سه‌صد» نامیده می‌شود و در گذر زمان به مرور تغییر یافت و امروزه به اشتباه سیصد خوانده می‌شود. از آنجایی که واژهٔ سیصد متشمل از دو واژهٔ «سی» و «صد» است، از سی عدد صدتایی تشکیل شده که حاصل ضرب آنها برابر با سه‌هزار است.

→ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ←
اصلیسهصد
ترتیبیسیصدمین
تجزیه۲۲ × ۳ × ۵۲
یونانی
Τ´
رومی
CCC
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۲۰۱۰۳
پایه ۴۱۰۲۳۰۴
پایه ۵۲۲۰۰۵
پایه ۶۱۲۲۰۶
پایه ۸۴۵۴۸
پایه ۱۲۲۱۰۱۲
پایه ۱۶۱۲C۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۸C۳۶
فارسی۳۰۰