۳۸۰ قمری، سیصد و هشتادمین سال در تقویم هجری قمری.

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش