۳۸۰ (قمری)

سال هجری قمری

۳۸۰ قمری، سیصد و هشتادمین سال در تقویم هجری قمری.

وقایع

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش