۵۳ (عدد)

→ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ←
اصلی۵۳
پنجاه و سه
ترتیبیپنجاه و سوم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵۳
یونانی
ΝΓ´
رومی
LIII
پایه ۲۱۱۰٬۱۰۱۲
پایه ۳۱٬۲۲۲۳
پایه ۴۳۱۱۴
پایه ۵۲۰۳۵
پایه ۶۱۲۵۶
پایه ۸۶۵۸
پایه ۱۲۴۵۱۲
پایه ۱۶۳۵۱۶
پایه ۲۰۲D۲۰
پایه ۳۶۱H۳۶
عربی۵۳

۵۳(پنجاه و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۲ و قبل از ۵۴ قرار دارد.