۶۴ (عدد)

→ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ←
اصلی۶۴
شصت و چهار
ترتیبیشصت و چهارم
تجزیه۲×۲×۲×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۶،۳۲،۶۴
یونانی
ΞΔ´
رومی
LXIV
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۱۰۱۳
پایه ۴۱۰۰۰۴
پایه ۵۲۲۴۵
پایه ۶۱۴۴۶
پایه ۸۱۰۰۸
پایه ۱۲۵۴۱۲
پایه ۱۶۴۰۱۶
پایه ۲۰۳۴۲۰
پایه ۳۶۱S۳۶
فارسی۶۴

۶۴(شصت و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۶۳ و قبل از ۶۵ قرار دارد.

این عدد یک مربع کامل است.