باز کردن منو اصلی

۹۰ (نود) نودمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ←
اصلی ۹۰
نود
ترتیبی نودمین
تجزیه ۳×۵×۲×۳
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۲٫۳،۶،۹،۱۰،۳۰،۹۰
اعداد رومی XC
پایه ۲ ۱٬۰۱۱٬۰۱۰۲
پایه ۳ ۱۰٬۱۰۰۳
پایه ۴ ۱٬۱۲۲۴
پایه ۵ ۳۳۰۵
پایه ۶ ۲۳۰۶
پایه ۸ ۱۳۲۸
پایه ۱۲ ۷۶۱۲
پایه ۱۶ ۵A۱۶
پایه ۲۰ ۴A۲۰
پایه ۳۶ ۲I۳۶
عربی ۹۰