۹۰ (نود) نودمین عدد از اعداد طبیعی است. این عدد نود و یکمین عدد حسابی می باشد

→ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ←
اصلی۹۰
نود
ترتیبینودمین
تجزیه۳×۵×۲×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲٫۳،۵،۶،۹،۱۰،۱۵،۳۰،۴۵،۹۰
یونانی
Ϟ´
رومی
XC
پایه ۲۱٬۰۱۱٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۰٬۱۰۰۳
پایه ۴۱٬۱۲۲۴
پایه ۵۳۳۰۵
پایه ۶۲۳۰۶
پایه ۸۱۳۲۸
پایه ۱۲۷۶۱۲
پایه ۱۶۵A۱۶
پایه ۲۰۴A۲۰
پایه ۳۶۲I۳۶
عربی۹۰