۹۰ (نود) نودمین عدد از اعداد طبیعی است.

→ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ←
اصلی۹۰
نود
ترتیبینودمین
تجزیه۳×۵×۲×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲٫۳،۶،۹،۱۰،۳۰،۹۰
اعداد رومیXC
پایه ۲۱٬۰۱۱٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۰٬۱۰۰۳
پایه ۴۱٬۱۲۲۴
پایه ۵۳۳۰۵
پایه ۶۲۳۰۶
پایه ۸۱۳۲۸
پایه ۱۲۷۶۱۲
پایه ۱۶۵A۱۶
پایه ۲۰۴A۲۰
پایه ۳۶۲I۳۶
عربی۹۰