۹۰ (نود) نودمین عدد از اعداد طبیعی است. این عدد نود و یکمین عدد حسابی می‌باشد.

→ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ←
اصلینود
ترتیبینودمین
تجزیه۳×۵×۲×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲٫۳،۵،۶،۹،۱۰،۱۵،۳۰،۴۵،۹۰
یونانی
Ϟ´
رومی
XC
پایه ۲۱۰۱۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۰۰۳
پایه ۴۱۱۲۲۴
پایه ۵۳۳۰۵
پایه ۶۲۳۰۶
پایه ۸۱۳۲۸
پایه ۱۲۷۶۱۲
پایه ۱۶۵A۱۶
پایه ۲۰۴A۲۰
پایه ۳۶۲I۳۶
فارسی۹۰