۹۳۹ (قمری)، نهصد و سی و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم اوت سال ۱۵۳۲ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۰۰  ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰ 

سال: ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش