۹۴۷ (قمری)، نهصد و چهل و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم مه سال ۱۵۴۰ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۱۰  ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰ 

سال: ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش