۹۵۰ (قمری)، نهصد و پنجاهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم آوریل سال ۱۵۴۳ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۲۰  ۹۳۰  ۹۴۰  ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰ 

سال: ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش