۹۸۰ (قمری)، نهصد و هشتادمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم مه سال ۱۵۷۲ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰ 

سال: ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش