۹۹۶ (قمری)، نهصد و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم دسامبر سال ۱۵۸۷ میلادی است. آغاز حکومت شاه عیاس اول

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰ 

سال: ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته