۹ یا نُه، نهمین عدد در اعداد طبیعی و آخرین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. چند عمل با که ۹ در دو طرف تساوی تکرار شده است:

  1. ۲ × ۹ = ۱۸ (۱ + ۸ = ۹)
  2. ۳ × ۹ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹)
  3. ۹ × ۹ = ۸۱ (۸ + ۱ = ۹)
  4. ۱۲۱ × ۹ = ۱۰۸۹ (۱ + ۰ + ۸ + ۹ = ۱۸; ۱ + ۸ = ۹)
  5. ۲۳۴ × ۹ = ۲۱۰۶ (۲ + ۱ + ۰ + ۶ = ۹)
  6. ۵۷۸۳۲۹ × ۹ = ۵۲۰۴۹۶۱ (۵ + ۲ + ۰ + ۴ + ۹ + ۶ + ۱ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹))
  7. ۴۸۲۷۲۹۲۳۵۶۰۱ × ۹ = ۴۳۴۴۵۶۳۱۲۰۴۰۹ (۴ + ۳ + ۴ + ۴ + ۵ + ۶ + ۳ + ۱ + ۲ + ۰ + ۴ + ۰ + ۹ = ۴۵ (۴ + ۵ = ۹))
→ ۸ ۹ ۱۰ ←
اصلینه
ترتیبینهمین
تجزیه۳۲
یونانی
Θ´
رومی
IX
پایه ۲۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۳
پایه ۴۲۱۴
پایه ۵۱۴۵
پایه ۶۱۳۶
پایه ۸۱۱۸
پایه ۱۲۹۱۲
پایه ۱۶۹۱۶
پایه ۲۰۹۲۰
پایه ۳۶۹۳۶
9ball rack 2.jpg

موارد مربوط به حسابویرایش

ضرب (ریاضی) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
  ۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ ۴۵ ۵۴ ۶۳ ۷۲ ۸۱ ۹۰ ۹۹ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۱ ۱۸۰ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۲۵ ۴۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
  ۹ ۴.۵ ۳ ۲.۲۵ ۱.۶ ۱.۵   ۱.۱۲۵ ۱ ۰   ۰.۷۵     ۰.۶
                  1            
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ۹ ۸۱ ۷۲۹ ۶۵۶۱ ۵۹۰۴۹ ۵۳۱۴۴۱ ۴۷۸۲۹۶۹ ۴۳۰۴۶۷۲۱ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۳۱۳۸۱۰۵۹۶۰۹ ۲۸۲۴۲۹۵۳۶۴۸۱ ۲۵۴۱۸۶۵۸۲۸۳۲۹
  ۱ ۵۱۲ ۱۹۶۸۳ ۲۶۲۱۴۴ ۱۹۵۳۱۲۵ ۱۰۰۷۷۶۹۶ ۴۰۳۵۳۶۰۷ ۱۳۴۲۱۷۷۲۸ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۵۷۹۴۷۶۹۱ ۵۱۵۹۷۸۰۳۵۲ ۱۰۶۰۴۴۹۹۳۷۳
ریشه ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
  ۱ ۵                        
                       

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش