۹ یا نُه، نهمین عدد در اعداد طبیعی و آخرین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی می‌باشد. چند عمل با که ۹ در دو طرف تساوی تکرار شده است. توجه کنید:

  1. ۲ × ۹ = ۱۸ (۱ + ۸ = ۹)
  2. ۳ × ۹ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹)
  3. ۹ × ۹ = ۸۱ (۸ + ۱ = ۹)
  4. ۱۲۱ × ۹ = ۱۰۸۹ (۱ + ۰ + ۸ + ۹ = ۱۸; ۱ + ۸ = ۹)
  5. ۲۳۴ × ۹ = ۲۱۰۶ (۲ + ۱ + ۰ + ۶ = ۹)
  6. ۵۷۸۳۲۹ × ۹ = ۵۲۰۴۹۶۱ (۵ + ۲ + ۰ + ۴ + ۹ + ۶ + ۱ = ۲۷ (۲ + ۷ = ۹))
  7. ۴۸۲۷۲۹۲۳۵۶۰۱ × ۹ = ۴۳۴۴۵۶۳۱۲۰۴۰۹ (۴ + ۳ + ۴ + ۴ + ۵ + ۶ + ۳ + ۱ + ۲ + ۰ + ۴ + ۰ + ۹ = ۴۵ (۴ + ۵ = ۹))
→ ۸ ۹ ۱۰ ←
اصلینه
ترتیبینهمین
تجزیه۳۲
یونانی
Θ´
رومی
IX
پایه ۲۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۳
پایه ۴۲۱۴
پایه ۵۱۴۵
پایه ۶۱۳۶
پایه ۸۱۱۸
پایه ۱۲۹۱۲
پایه ۱۶۹۱۶
پایه ۲۰۹۲۰
پایه ۳۶۹۳۶

موارد مربوط به حساب ویرایش

ضرب (ریاضی) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
  ۹ ۱۸ ۲۷ ۳۶ ۴۵ ۵۴ ۶۳ ۷۲ ۸۱ ۹۰ ۹۹ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۴۴ ۱۵۳ ۱۶۲ ۱۷۱ ۱۸۰ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۷ ۲۱۶ ۲۲۵ ۴۵۰ ۹۰۰ ۹۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
  ۹ ۴.۵ ۳ ۲.۲۵ ۱.۶ ۱.۵   ۱.۱۲۵ ۱ ۰   ۰.۷۵     ۰.۶
                  1            
توان ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳
  ۹ ۸۱ ۷۲۹ ۶۵۶۱ ۵۹۰۴۹ ۵۳۱۴۴۱ ۴۷۸۲۹۶۹ ۴۳۰۴۶۷۲۱ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۳۴۸۶۷۸۴۴۰۱ ۳۱۳۸۱۰۵۹۶۰۹ ۲۸۲۴۲۹۵۳۶۴۸۱ ۲۵۴۱۸۶۵۸۲۸۳۲۹
  ۱ ۵۱۲ ۱۹۶۸۳ ۲۶۲۱۴۴ ۱۹۵۳۱۲۵ ۱۰۰۷۷۶۹۶ ۴۰۳۵۳۶۰۷ ۱۳۴۲۱۷۷۲۸ ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۵۷۹۴۷۶۹۱ ۵۱۵۹۷۸۰۳۵۲ ۱۰۶۰۴۴۹۹۳۷۳
ریشه ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
  ۱ ۵                        
                       

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش