۲۰۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 20000 (عدد))

۲۰۰۰۰ به حروف بیست هزار یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۹۹۹ و قبل از ۲۰۰۰۱ قرار دارد.

→ ۱۹٬۹۹۹ ۲۰٬۰۰۰ ۲۰٬۰۰۱ ←
اصلیبیست هزار
ترتیبیبیست هزارمین
تجزیه۲۵ × ۵۴
یونانی
رومی
XX
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۰۱۰۲۲۰۲۳
پایه ۴۱۰۳۲۰۲۰۰۴
پایه ۵۱۱۲۰۰۰۰۵
پایه ۶۲۳۲۳۳۲۶
پایه ۸۴۷۰۴۰۸
پایه ۱۲B۶A۸۱۲
پایه ۱۶۴E۲۰۱۶
پایه ۲۰۲A۰۰۲۰
پایه ۳۶FFK۳۶
فارسی۲۰۰۰۰
عدد ۲۰۰۰۰