ATC code C01 درمان قلبی زیرگروهی درمانی از سیستم طبقه‌بندی شیمیایی درمانی آناتومیک است. این سیستمِ متشکل از کدهای حرفی‌عددی را سازمان جهانی بهداشت برای طبقه‌بندی داروها و سایر تولیدات پزشکی ایجاد کرده است. زیرگروه C01 جزوی از گروه آناتومیک C سیستم قلب‌و‌عروق است.[۱]

کدهای ATC
C سیستم قلب‌وعروق
C01 درمان قلبی
C02 داروهای کاهنده فشار خون
C03 ادرارآورها
C04 داروهای متسع‌کنندهٔ محیطی عروق
C05 محافظت‌کننده‌های عروق
C07 مسدودکننده گیرنده آدرنرژیک بتا
C08 مسدودکننده کانال کلسیم
C09 عوامل مؤثر بر سیستم رنین-آنژیوتانسین
C10 عوامل تعدیل‌کنندهٔ چربی خون

کدهای مورد استفاده در دامپزشکی (کدهای ATCvet) را می‌توان با گذاشتن حرف Q جلو کدهای انسانی ATC ایجاد کرد: مثلاً QC01.[۲] کدهای ATCvet که فاقد کدهای انسانی متناظر ATC هستند، در فهرست ذیل با حرف آغازین Q ذکر شده‌اند.

ممکن است نسخه‌های ملی از طبقه‌بندی ATC حاوی کدهای اضافه‌ای باشند که در این فهرست (نسخهٔ سازمان جهانی بهداشت) نیامده باشند.

C01A Cardiac گلیکوزیدs ویرایش

C01AA گل انگشتانه (سرده) glycosides ویرایش

C01AA01 Acetyldigitoxin
C01AA02 Acetyldigoxin
C01AA03 گل انگشتانه (سرده) leaves
C01AA04 Digitoxin
C01AA05 دیگوکسین
C01AA06 Lanatoside C
C01AA07 Deslanoside
C01AA08 Metildigoxin
C01AA09 Gitoformate
C01AA52 Acetyldigoxin, combinations

C01AB نجم‌آبی glycosides ویرایش

C01AB01 Proscillaridin
C01AB51 Proscillaridin, combinations

C01AC Strophanthus glycosides ویرایش

C01AC01 G-strophanthin
C01AC03 سیمارین

C01AX Other cardiac glycosides ویرایش

C01AX02 Peruvoside

C01B داروهای ضد آریتمیs, class I and III ویرایش

C01BA Antiarrhythmics, class Ia ویرایش

C01BA01 کینیدین
C01BA02 پروکائین آمید
C01BA03 دیزوپرامید
C01BA04 Sparteine
C01BA05 Ajmaline
C01BA08 Prajmaline
C01BA12 Lorajmine
C01BA13 دی هیدروکوئینیدین
C01BA51 Quinidine, combinations excluding psycholeptics
C01BA71 Quinidine, combinations with psycholeptics

C01BB Antiarrhythmics, class Ib ویرایش

C01BB01 لیدوکائین
C01BB02 مکسیلیتین
C01BB03 توکاینید
C01BB04 Aprindine

C01BC Antiarrhythmics, class Ic ویرایش

C01BC03 پروپافنون
C01BC04 فلکاینید
C01BC07 Lorcainide
C01BC08 Encainide
C01BC09 Ethacizine

C01BD Antiarrhythmics, class III ویرایش

C01BD01 آمیودارون
C01BD02 Bretylium tosilate
C01BD03 Bunaftine
C01BD04 Dofetilide
C01BD05 Ibutilide
C01BD06 Tedisamil
C01BD07 Dronedarone

C01BG Other antiarrhythmics, class I and III ویرایش

C01BG01 Moracizine
C01BG07 سیبنزولین
C01BG11 Vernakalant

C01C Cardiac stimulants excluding cardiac glycosides ویرایش

C01CA Adrenergic and دوپامینرژیک agents ویرایش

C01CA01 Etilefrine
C01CA02 ایزوپروترنول
C01CA03 نوراپی‌نفرین
C01CA04 دوپامین
C01CA05 نورفنفرین
C01CA06 فنیل افرین
C01CA07 Dobutamine
C01CA08 Oxedrine
C01CA09 متارامینول
C01CA10 Methoxamine
C01CA11 مفنترمین
C01CA12 Dimetofrine
C01CA13 Prenalterol
C01CA14 دوپکسامین
C01CA15 Gepefrine
C01CA16 ایبوپامین
C01CA17 Midodrine
C01CA18 Octopamine
C01CA19 Fenoldopam
C01CA21 Cafedrine
C01CA22 Arbutamine
C01CA23 Theodrenaline
C01CA24 اپی‌نفرین
C01CA25 Amezinium metilsulfate
C01CA26 افدرین
C01CA27 Droxidopa
C01CA30 Combinations
C01CA51 Etilefrine, combinations

C01CE Phosphodiesterase inhibitors ویرایش

C01CE01 Amrinone
C01CE02 میلرینون
C01CE03 Enoximone
C01CE04 Bucladesine
QC01CE90 Pimobendane

C01CX Other cardiac stimulants ویرایش

C01CX06 Angiotensinamide
C01CX07 Xamoterol
C01CX08 Levosimendan

C01D اتساع عروقs used in بیماری قلبی-عروقیs ویرایش

C01DA Organic nitrates ویرایش

C01DA02 Glyceryl trinitrate
C01DA04 Methylpropylpropanediol dinitrate
C01DA05 پینتریت
C01DA07 پروپاتیل نیترات
C01DA08 ایزوسورباید دی نیترات
C01DA09 ترول نیترات
C01DA13 Eritrityl tetranitrate
C01DA14 Isosorbide mononitrate
C01DA20 Organic nitrates in combination
C01DA38 تنیترامین
C01DA52 Glyceryl trinitrate, combinations
C01DA54 Methylpropylpropanediol dinitrate, combinations
C01DA55 Pentaerithrityl tetranitrate, combinations
C01DA57 Propatylnitrate, combinations
C01DA58 Isosorbide dinitrate, combinations
C01DA59 Trolnitrate, combinations
C01DA63 Eritrityl tetranitrate, combinations
C01DA70 Organic nitrates in combination with psycholeptics

C01DB فلوروکینولون vasodilators ویرایش

C01DB01 Flosequinan

C01DX Other vasodilators used in cardiac diseases ویرایش

C01DX01 Itramin tosilate
C01DX02 پرنیلامین
C01DX03 Oxyfedrine
C01DX04 Benziodarone
C01DX05 Carbocromen
C01DX06 Hexobendine
C01DX07 Etafenone
C01DX08 هپتامینول
C01DX09 Imolamine
C01DX10 Dilazep
C01DX11 Trapidil
C01DX12 مولسیدومین
C01DX13 Efloxate
C01DX14 Cinepazet
C01DX15 Cloridarol
C01DX16 Nicorandil
C01DX18 Linsidomine
C01DX19 Nesiritide
C01DX21 Serelaxin
C01DX51 Itramin tosilate, combinations
C01DX52 پرنیلامین, combinations
C01DX53 Oxyfedrine, combinations
C01DX54 Benziodarone, combinations

C01E Other cardiac preparations ویرایش

C01EA پروستاگلاندینs ویرایش

C01EA01 Alprostadil

C01EB Other cardiac preparations ویرایش

C01EB02 کافور
C01EB03 ایندومتاسین
C01EB04 زالزالک (سرده) گلیکوزیدs
C01EB05 کریاتینولفسفات
C01EB06 فسفوکراتین
C01EB07 فروکتوز ۱٬۶-بیس‌فسفات
C01EB09 کوآنزیم کیو ۱۰
C01EB10 آدنوزین
C01EB11 تیراسیزین
C01EB13 Acadesine
C01EB15 Trimetazidine
C01EB16 ایبوپروفن
C01EB17 Ivabradine
C01EB18 Ranolazine
C01EB21 Regadenoson
C01EB22 ملدونیوم
C01EB23 Tiazotic acid

C01EX Other cardiac combination products ویرایش

See also ویرایش

منابع ویرایش

  1. "ATC/DDD Index 2017: code C01". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
  2. "ATCvet Index 2017: code QC01". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.