ATP

این ماده از مولکول آدنوزین (که خود از آدنین و یک قند ریبوز تشکیل شده است) و سه گروه فسفات ساخته می‌شود. این ماده در آب محلول است

ATP در معانی زیر کاربرد دارد: