پاسکال (یکا)

(تغییرمسیر از Pascal (unit))

پاسکال (Pascal)، با نشان Pa، یکای فرعی اس‌آی (SI) برای اندازه‌گیری فشار است که در اندازه‌گیری فشار داخلی، تنش، مدول یانگ و مقاومت کششی نهایی به کار می‌رود. این یکا به صورت یک نیوتون بر متر مربع تعریف می‌شود.

پاسکال
اندازه‌گیری فشار بر پایه پوند بر اینچ مربع (مقیاس سرخ) و کیلوپاسکال (مقیاس سیاه)
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایفشار یا تنش
نشانPa 
برگرفته از نامبلز پاسکال
تبدیل یکا
۱ Pa در ...... برابر است با ...
   یکاهای اصلی اس‌آی:   کیلوگرممتر−1ثانیه−2
   واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی:   ۱٫۴۵۰ × 10−4 پوند بر اینچ مربع
   اتمسفر:   ۹٫۸۶۹ × 10−6 اتمسفر
   بار:   10−5 بار

در فیزیک، فشار، نیروی (عمودی) وارد بر واحد سطح است و بدین شکل تعریف می‌شود P=F/A، که P فشار، F نیرو، و A مساحت سطحی است که F بر آن وارد می‌شود. با درنظرگرفتن یکای نیوتن برای نیرو و مترمربع برای مساحت، یکای فشار، نیوتن بر مترمربع خواهد شد. این یکا برای احترام به فیزیک‌دان فرانسوی، بِلِز پاسکال، نام‌گذاری شده‌است.

یکاهای چندگانه رایج پاسکال عبارتند از: هکتوپاسکال (۱ هکتوپاسکال = ۱۰۰ پاسکال) که برابر با ۱ میلی‌بار است و کیلوپاسکال (۱ کیلوپاسکال = ۱۰۰۰ پاسکال) که برابر با ۱ سانتی‌بار است.

یکای اتمسفر برابر با ۱۰۱٬۳۲۵ پاسکال است. در گزارش‌های هواشناسی ایالات متحده عمدتاً فشار جو را با میلی‌بار و در کانادا با کیلوپاسکال بیان می‌کنند.

تعریف ویرایش

یک پاسکال، فشاری است که توسط نیرویی به بزرگی یک نیوتن به صورت عمود بر سطحی با مساحت یک متر مربع اعمال می‌شود.

 

Pa: پاسکال

N: نیوتن

m: متر

kg: کیلوگرم

s: ثانیه

J: ژول

منابع ویرایش