آریایی افتخاری

آریایی افتخاری (آلمانی: Ehrenarier) عبارتی بود که در آلمان نازی برای توصیف وضعیت غیررسمی اشخاصی، از جمله میشلینگ‌ها، که بر اساس معیارهای نازی متعلق به نژاد آریایی شمرده نمی‌شدند، اما به‌طور غیررسمی بخشی از آن محسوب می‌شدند به کار می‌رفت.

زنان محور ژاپنی

موارد قابل ذکر

منابع

  1. Farrell, Joseph P. (2004). Reich of the Black Sun: Nazi Secret Weapons & the Cold War Allied Legend (illustrated ed.). Adventures Unlimited Press. p. 117. ISBN 978-1-931882-39-2. Retrieved 30 July 2018.
  2. Adams, James Truslow (1933). History of the United States: Cumulative (loose-leaf) history of the United States. C. Scribner's sons. pp. 260, 436. Retrieved 30 July 2018.
  3. Delgado, Richard; Stefancic, Jean (1997). Critical White Studies: Looking Behind the Mirror. Temple University Press. p. 53. ISBN 978-1-4399-0151-9. Retrieved 30 July 2018.
  4. Narula, Uma; Pearce, W. Barnett (2012). Cultures, Politics, and Research Programs: An International Assessment of Practical Problems in Field Research. Routledge. p. 105. ISBN 978-1-136-46268-9. Retrieved 30 July 2018.
  5. Ahmed, Akbar (2018). Journey into Europe: Islam, Immigration, and Identity. Brookings Institution Press. p. 379-380. ISBN 978-0-8157-2759-0. Retrieved 23 March 2020. In 1936 the government began an investigation to decide the racial status of the Turks, and the Turkish press announced the results in the press in the headline "The Turks are Aryans!"
  6. Ehrenreich, The Nazi ancestral proof, p.10
  7. "Allied Relations and Negotiations With Turkey", وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، pp. 6-8