تی تست

(تغییرمسیر از آزمون t)

آزمون تی-استیودنت (به انگلیسی: T student) برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد. برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله‌ای و شکل توزیع آن نرمال باشد.[۱]

کاربردهاویرایش

آزمون تی-استیودنت در حالتهای زیر کاربرد دارد:

  • مقایسه یک عدد فرضی با میانگین جامعه نمونه
  • مقایسه میانگین دو جامعه
  • مقایسه یک نسبت فرضی با یک نسبتی که از نمونه بدست آمده
  • مقایسه دو نسبت از دو جامعه

وجه تسمیهویرایش

فردی که برای اولین بار بر روی موضوع کار می‌کرد (ویلیام سیلی گوسه William Sealy Gosset)، گویا نمی‌توانست به نام اصلیش مقالاتش را امضا کند و به ناچار از نام مستعار استیودنت (شاگرد) استفاده می‌کرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش