باز کردن منو اصلی
نمونه ورق‌های آس

آس به هر کدام از چهار ورق تک خال در ورق بازی گفته می‌شود.

امتیازویرایش

در بازی دو نفری پاسور بدست آوردن هر آس یک امتیاز دارد که واحد شمارش این امتیاز (بازی) می‌باشد.

نمونه ورق‌هاویرایش

آس پیک (توسِ قِرِه) آس گشنیز (توسِ پشه) آس دل (توسِ نار) آس خشت (توسِ خشت)