آسمان شب (ابهام‌زدایی)

آسمان شب نمای آسمان در شب است.

آسمان شب همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: