آشکارساز ذرات

(تغییرمسیر از آشکار ساز)

در فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک هسته‌ای و مهندسی هسته‌ای آزمایشگاهی و کاربردی آشکارساز ذرات (در انگلیسی: Particle detector) یا آشکارساز پرتو به ابزاری گویند که با آن بتوان ذرات پرانرژی را آشکار، ردیابی یا شناسایی کرد، مانند موارد حاصل از واپاشی هسته ای، پرتوهای کیهانی یا واکنشهای شتاب دهنده های ذرات بنیادی. موارد جدید تر به عنوان گرماسنج انرژی ناشی از پرتوزایی را اندازه گیری می‌کنند. آشکارسازها برای اندازه گیری گشتاور مغناطیسی، اسپین، بار الکتریکی و ... ذرات هم کاربرد دارد.

شمارشگر گایگر

انواعویرایش

منابعویرایش

  • Jones, R. Clark (1949). "A New Classification System for Radiation Detectors". Journal of the Optical Society of America. 39 (5): 327–341. doi:10.1364/JOSA.39.000327.
  • Jones, R. Clark (1949). "Erratum: The Ultimate Sensitivity of Radiation Detectors". Journal of the Optical Society of America. 39 (5): 343. doi:10.1364/JOSA.39.000343.
  • Jones, R. Clark (1949). "Factors of Merit for Radiation Detectors". Journal of the Optical Society of America. 39 (5): 344–356. doi:10.1364/JOSA.39.000344.
  • jazi, Mohammad hossein (2020). "Factors of Merit for Radiation Detectors". Journal of the Optical Society of America. 39 (5): 344–356.

جستارهای وابستهویرایش