آقای رئیس‌جمهور

(تغییرمسیر از آقای رئیس جمهور)

آقای رئیس جمهور می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد: