آلوسی نام منتسب به آلوس، عراق است و شهرت افراد زیر است: