آل صباح خانواده سلطنتی است که بر کویت حکمرانی می‌کند.

حاکمان آل صباحویرایش

سال نام حاکم کویت
۱۷۷۶-۱۷۵۲ صباح اول بن جابر الصباح
۱۷۷۶ - ۱۸۱۴ عبدالله بن صباح بن جابر الصباح
۱۸۱۴ - ۱۸۵۹ جابر بن عبدالله الصباح
۱۸۵۹ - ۱۸۶۶ صباح جابر الصباح
۱۸۶۶ - ۱۸۹۱ عبدالله بن صباح الصباح
۱۸۹۱ - ۱۸۹۶ محمد بن صباح الصباح
۱۸۹۶ - ۱۹۱۵ مبارک الصباح
۱۹۱۵ - ۱۹۱۷ جابر مبارک الصباح
۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ سالم مبارک الصباح
۱۹۲۱ - ۱۹۵۰ احمد جابر الصباح
۱۹۵۰ - ۱۹۶۵ عبدالله سالم الصباح
۱۹۶۵ - ۱۹۷۷ صباح السالم الصباح
۱۹۷۷ -۲۰۰۶ جابر احمد الصباح
۲۰۰۶ - ۲۰۰۶ سعد العبدالله السالم الصباح
۲۰۰۶- صباح احمد جابر الصباح

شجره نامهویرایش

صباح اول بن جابر الصباح
عبدالله بن صباح بن جابر الصباح
جابر بن عبدالله الصباح
صباح جابر الصباح
عبدالله بن صباح الصباحمحمد بن صباح الصباحمبارک الصباح
جابر مبارک الصباحسالم مبارک الصباح
احمد جابر الصباححمودعبدالله سالم الصباحصباح سالم الصباح
محمدجابر احمد الصباحصباح احمد جابر صباحنواف الاحمد الجابر الصباحاحمد،
وزیر کشور
سعد عبدالله سالم الصباحمحمد الصباح،
وزیر سابق امور خارجه
ناصر المحمد الاحمد الصباح

منابعویرایش