آموزگاران (مانوی)

آموزگاران یا فریستگان بلندمرتبه‌ترین رده دینی مانویان بودند که همیشه تعداد آنان دوازده نفر بود. اینان خلفای مانی و نمایندگان وی پس از مرگش قلمداد می‌شدند.

منابع

  • تاریخ ایران باستان. مهدی وزین افضل. نشر پوران پژوهش. ۱۳۸۹. صفحه۲۱۶