آنجلو

نام کوچک مردانه

آنجلو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: