آنُد (به انگلیسی: Anodeالکترودی که جریان الکتریکی از طریق آن وارد دستگاه الکتریکی (electrical device) قطبیده می‌گردد.

آنُد روی در سلول گالوانی

به صورت عامیانه در یک باتری الکترود منفی را کاتد و الکترود مثبت را آند می‌نامند اما در واقع آند الکترودی است که در یک مجموعه دو الکترودی (داخل محلول الکترولیت)، الکترون از دست می‌دهد یا جریان الکتریکی (جریان الکتریکی به صورت قراردادی مخالف جهت حرکت الکترون می‌باشد) به آن وارد می‌شود. در نتیجه در یک باتری که در حال دشارژ شدن است (در حال مصرف شدن) قطب منفی آند و در یک باتری که در حال شارژ شدن است قطب مثبت آند نامیده می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش