آن سوی زمین

آن سوی زمین یا نقاط متناظر جغرافیایی یا متقاطر کره زمین یا آنتی پد، هر نقطه از زمین ، نقطه ای در آن سوی زمین دارد به طوری که خط مستقیم فرضی این دو نقطه از مرکز زمین عبور می کند. این دو نقطه در حداکثر فاصله جغرافیایی از همدیگر قرار دارند .

این نقشه نقاط متناظر آن سوی زمین از هر نقطه از سطح زمین است - مناطق آبی رنگ نقشه این سوی زمین و نقاط آن سوی زمین به رنگ زرد و نقاط متناظر به رنگ سرخ است. بیشتر سرزمینها نقاط متناظری در اقیانوس دارند.
همان نقشه، از منظر نیمکره غربی. در اینجا نواحی آبی بازتاب نیمکره شرقی .هستند .

منابعویرایش