آکه یک نام خاص است. افراد قابل توجه با این نام عبارتند از:

افراد ویرایش