ابوالحسن عراقی

ابوالحسن عِراقی (متوفی غزنه ۴۲۹ق) دبیر، سپاهی و شاعر ایرانی. در دستگاه دیوانی غزنویان خدمت می‌کرد و در مسعود کاتب و دبیر خاص پادشاه بود. مسجدبالاسر در شهر مشهد از موقوفات اوست و گویا قبر او نیز همانجا بوده‌است.

منابع

ویرایش