ابوزراعه معمری

شاعر ایرانی

ابوزراعه معمری جرجانی یا ابوزرعه از شاعران نزدیک به روزگار رودکی (مرگ ۳۲۹) بوده‌است. شعر زیر از اوست:

آنجا که درم باید دینار براندازموانجا که سخن باید چون موم کنم آهن
چون باد همی‌گردد با باد همی‌گردمگه با قدح و بربط گه با زره و جوشن

منابع