ابوعبدالله شیعی

حسین بن احمد بن محمد زکریا معروف به ابوعبدالله شیعی (د ۲۹۵ق/ ۹۱۱ م)، از داعیان شیعه اسماعیلی مذهب بود که در سده سوم هجری می زیست. وی در تأسیس خلافت فاطمیان نقشی مشابه ابومسلم خراسانی برای عباسیان را ایفا کرد. وی توانست قبایل کتامه در مغرب عربی را به مذهب اسماعیلی جلب کند و سپاهی تشکیل دهد و دولت اغلبیان را براندازد و دولت فاطمیان را تأسیس کند. سپس، وی کرسی خلافت را به عبیدالله مهدی، امام اسماعیلی، سپرد. نهایتاً توسط اسماعیلیه کشته شد.

منابعویرایش

  • Robinson, Chase F. (2010). The New Cambridge History of Islam, Volume 1. ۱. Cambridge University Press. ISBN 9780521515368.