اثر قالب‌بندی

سوگیری شناختی مغز

اثر قالب‌بندی (به انگلیسی: framing effect) نوعی سوگیری شناختی است که در آن، افراد بر اساس گزینه‌هایی تصمیم می‌گیرند که به شکلی معنایی مثبت و منفی هستند، مثلاً به صورت زیان یا سود مطرح می‌شوند.

تصویرسازی از اثر قالب‌بندی

انسان‌ها در مواقعی که یک قالب مثبت ارائه می‌شود، ریسک آن را نادیده می‌گیرند، اما وقتی یک قالب منفی ارائه می‌شود، آن را زیان‌آور ارزیابی می‌کنند. سود و زیان به عنوان توصیفی از نتیجه (مثلاً مرگ یا نجات جان یک نفر، درمان یا عدم درمان بیماری و غیره) بیان می‌شود.

منابع ویرایش