باز کردن منو اصلی

اجرا می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: