اختلاف دمای متوسط لگاریتمی

اختلاف دمای متوسط لگاریتمی(به انگلیسی: Log mean temperature difference یا به صورت مخفف LMTD) در انتقال حرارت و در محاسبات مربوط به مبدل های حرارتی،بیان گر نیروی محرکه حرارتی در انتقال حرارت از سیال گرم به سیال سرد در داخل مبدل ها می باشد.مقدار عددی بیشتر از این کمیت بیانگر انتقال گرمای بیشتر در داخل مبدل است.[۱]

تعریفویرایش

برای محاسبه اختلاف دمای متوسط لگاریتمی از رابطه زیر استفاده می شود:

 

با توجه به نمودار زیر مقادیر   و   عبارت اند از اختلاف دمای سیال سرد و گرم در ورودی مبدل و در خروجی مبدل.[۲]

 
در تصویر سمت راست ،اختلاف دماهای ورودی و خروجی در داخل مبدل برای حرکت غیر هم جهت دو سیال در داخل مبدل و در سمت چپ برای دو سیال هم جهت نشان داده شده است

کاربرد هاویرایش

مهمترین کاربرد این کمیت در محاسبه حرارت انتقال یافته از سیال گرم به سیال سرد در یک مبدل حرارتی می باشد به صورت زیر:

 

در این رابطه   مبین مقدار حرارت منتقل شده به وات،  نشان دهنده ضریب انتقال حرارت به وات بر متر مربع بر کلوین و   سطح تبادل گرما به متر مربع می باشد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Ludwig,Ernest E.Applied process design for chemical and petrochemical plants.Gulf Publishing Company.Texas 1983 ISBN 0872017540
  2. Kay J M & Nedderman R M (1985) Fluid Mechanics and Transfer Processes, Cambridge University Press