اراک (ابهام‌زدایی)

اراک ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • اراک مرکز شهرستان اراک و استان مرکزی
  • اراک (درخت) نام درختی همیشه سبز که از چوب آن مسواک می‌سازند.