سیستم‌های ارزش تغذیه‌ای روش رتبه بندی محصولات مواد غذایی و ارزش تغذیه‌ای مواد غذایی را به شیوه‌ای ساده به مخاطبان توضیح می‌دهد.

سیستم‌های ارزش تغذیه‌ای

سیستم رتبه بندی توسط دولت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی، موسسات و شرکت‌های خصوصی توسعه داده می‌شوند.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش