استان‌های لائوس

لائوس ۱۶ استان (qwang) و یک بخش (Nakhonluang ViengChan) دارد که شامل وینتیان، پایتخت این کشور است.

هر استان به شهرستان (muang) و سپس دهستان (baan) تقسیم می‌گردد.

نقشه پیونددار استان‌های لائوس.استان پونگسالیاستان لوآنگ پرابانگاستان اودوم‌سایاستان لوآنگ نامتااستان بوکئواستان ساینیابولیاستان وینتیانبخش وینتیاناستان هوآپاناستان سیانگ‌کوآنگاستان بولیکام‌سایاستان کاموآنهاستان ساوان‌ناکتاستان سالاواناستان چامپاساکاستان سکونگاستان آتاپیو
نقشه پیونددار استان‌های لائوس.
شماره استان‌ها مرکز مساحت (ک.م. مربع) جمعیت
۱ آتاپیو آتاپیو ۱۰٬۳۲۰ ۱۱۴٬۳۰۰
۲ بوکئو یان هوآی‌سای ۶٬۱۹۶ ۱۴۹٬۷۰۰
۳ بولیکام‌سای پاکسان ۱۴٬۸۶۳ ۲۱۴٬۹۰۰
۴ چامپاساک پاکسه ۱۵٬۴۱۵ ۵۷۵٬۶۰۰
۵ هوآپان سام نیا ۱۶٬۵۰۰ ۳۲۲٬۲۰۰
۶ کاموآنه تاکک ۱۶٬۳۱۵ ۳۵۸٬۸۰۰
۷ لوآنگ نامتا لوآنگ نامتا ۹٬۳۲۵ ۱۵۰٬۱۰۰
۸ لوآنگ پرابانگ لوآنگ پرابانگ ۱۶٬۸۷۵ ۴۰۸٬۸۰۰
۹ اودوم‌سای موآنگ سای ۱۵٬۳۷۰ ۲۷۵٬۳۰۰
۱۰ پونگسالی پونگسالی ۱۶٬۲۷۰ ۱۹۹٬۹۰۰
۱۱ ساینیابولی ساینیابولی ۱۶٬۳۸۹ ۳۸۲٬۲۰۰
۱۲ سالاوان سالاوان ۱۰٬۶۹۱ ۳۳۶٬۶۰۰
۱۳ ساوان‌ناکت ساوان‌ناکت ۲۱٬۷۷۴ ۷۲۱٬۵۰۰
۱۴ سکونگ سکونگ ۷٬۶۶۵ ۸۳٬۶۰۰
۱۵ بخش وینتیان وینتیان ۳٬۹۲۰ ۷۲۶٬۰۰۰
۱۶ استان وینتیان موآنگ پون-هونگ ۱۵٬۹۲۷ ۳۷۳٬۷۰۰
۱۷ سیانگ‌کوآنگ پونساوان ۱۵٬۸۸۰ ۳۷٬۵۰۷

منابع

ویرایش