استخوان گونه

یک استخوان در جمجمه انسان

در سر انسان استخوان گونه (Zygomatic bone) استخوانی چهاروجهی است که در هر طرف برجستگی گونه و دیوارهٔ کناری و لبهٔ کاسهٔ چشم و دوسوم پیشین قوس گونه را تشکیل می‌دهد. این استخوان با استخوان‌های فک بالا، استخوان پروانه‌ای، استخوان پیشانی و استخوان گیجگاهی مفصل می‌شود.

Zygomatic bone
Left zygomatic bone in situ
Side view of the teeth and jaws (zygomatic visible in center)
جزئیات
بخشی ازجمجمه
شناسه‌ها
لاتینos zygomaticum, zygoma
TA98A02.1.14.001
TA2818
FMA52747

این استخوان دارای سه سطح اوربیتال، اینفراتمپورال و قدامی (فاسیال) است، در سطوح مذکور سوراخهای زایکوماتیکو تمپورال، زایگوماتیکو اوربیتال و زایگوماتیکو فاسیال قرار دارد، سطح اوربیتال آن قسمتی از دیواره خارجی اوربیت، سطح زیر گیجگاهی آن حد قدامی حفره اینفراتمپورال را می‌سازد، استخوان گونه با استخوان‌های فرونتال ماکزیلا، تمپورال و بال بزرگ اسفنوئید مفصل می‌شود.

منابع

ویرایش